Rudolf Rosa

My CV - Můj životopis

Medailonek / short bio

V různých délkách podle potřeby. / In various lenghts.

Rudolf Rosa je počítačovým lingvistou na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. V posledních letech se zaměřuje na generování textu pomocí jazykových modelů. Je také členem skupiny AI v kontextu, která se zaměřuje na umělou inteligenci v kontextu různých oborů.

Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D. je počítačovým lingvistou a robopsychologem. Studoval na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, kde v současné době působí jako akademický vědecký pracovník. V posledních letech se zaměřuje na generování textu pomocí jazykových modelů. V rámci projektu THEaiTRE se podílel na vzniku první české divadelní hry se scénářem vygenerovaným umělou inteligencí. Je také členem skupiny AI v kontextu, která se zaměřuje na umělou inteligenci v kontextu různých oborů. V současné době se podílí na interdisciplinárním projektu "Člověk, duše, AI", zkoumajícím vztahy mezi člověkem, moderními technologiemi a náboženskými koncepty. V minulosti se věnoval také vícejazyčnému a mezijazyčnému zpracování jazyka, tvaroslovnému a skladebnému rozboru jazyka, automatickému strojovému překladu či interpretaci natrénovaných modelů umělých neuronových sítí.

Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D. is a computational linguist and robopsychologist. He studied at the Institute of Formal and Applied Linguistics at MFF UK, where he currently works as an academic researcher. In recent years, he has focused on generating text using language models. As part of the THEaiTRE project, he participated in the creation of the first Czech theatre play with a script generated by artificial intelligence. He is also a member of the AI the Context group, which focuses on artificial intelligence in the context of various disciplines. Currently, he participates in the interdisciplinary project "Human, Soul, AI", which explores the relationships between man, modern technologies and religious concepts. He has also worked on multilingual and crosslingual language processing, morphological and syntactic language analysis, automatic machine translation or interpretation of trained artificial neural network models.